Monday, June 18, 2012

Haadhahaa Loabivey

Jehilunve mey thelhey goiy vey,
Gaibaaru dhoove dhaa goiy vey,
Maa kairivaa goiyve seedha lolaa loa beleemaa,
Haadhahaa Lobivey, Haadhahaa Lobivey,
Haadhahaa Lobivey,

Hiyy mey therey fithen ulhey,
Ley dhauruvun thedhey nuvey,
Maa kairivaa goiyve seedha lolaa loa beleemaa,
Haadhahaa Lobivey, Haadhahaa Lobivey,
Haadhahaa Lobivey,

----
Thuni thuni fathi hashi hedhi huri iskolhu
Libihuri hooru paree ey,
Finifen jambeke, moorithi mooneke
Rivethi chaalu malaa ey,
Fenifaa aagama veveneey hama
Kulhadhunavantha kamaa ey,
Feneyey kulhuthiki dhaairu vaki vaki
Ali gadha hulhevi handhaa ey,
Thiya ey edhey araamakee, 

Hoadhan ulhey Naseebakee,
Yaaraage masthee nasaru fenna ihsaas veemaa,
Haadhahaa Lobivey,
Vaahithun Loabivey, Vaahithun Loabivey,

----
Hissuthakaa kulhe neygi hithaa tholhe
Edhihuri goiy dheynvee baa
Abadhu hushaamadhu neygi kuraa hindhu
Mihithuge haalu engeybaa
Dhirihurihaa hindhu hithuge magaasidhu
Oiy goiy ves engenee baa
Dheyname lazzathu, edhi huri raahathu
Thedhuveri loabi vanee baa
Jaanaa furaana dheynamey, 

Yaaraage loabi beynumey,
Dheyshey hifaa meeru loabeege meyvaa dhineema
Haadhahaa Lobivey,
Vaahithun Loabivey, Vaahithun Loabivey

Haadha Loabin Ney


Haadha loabin ney hinithun vanee eynaa,
Sirru Sirrun ney balanee zuvaanaa,
Fenifaa loabi vevijjey dhelolaa reethi moonaa
Gelli hivvaru kulhenee ey handhaanaa.

Fennuneessure eynaa hiyy edhenee badhdhal ve lumey
Nidhi gellijjey kiyamun midhanee mithuraage namey
Kihineh hey haalu bayaan koh dheynee loabin dhen
Thiya sooora hithun nufilaaney kerihure vaudhu vamey
Fun handhaanun hiyy vejjey dheevaana,
Sirru Sirrun ney balanee zuvaanaa.

Thiya loabin hiyy adhu zakham vaneeves loabin ney
Mithuraa thi balaalaa saadhaa seedhaa nazarun ney
Kaireegaa vaa hindhu belenee e libey araamunney
Belenee loabin hithugaa ufedhey aa khiyaalunney
Laobin vaahaa fenuneemaa dheevaanaa
Sirru Sirrun ney balanee zuvaanaa.

Jannathuge Hooru


Ey haadha edhen...
Ey haadha edhen, Thiya moonu dheken,
Fahe hillaaladhee nigaab
Aalam jaree vedhaahaa vidhaalaey nooraa shabaab

Bulbul ge masthu naghumaa hen, Raaneege hima adun,
Ivvaali reethi raagun ney, Hairaan e vee ajaaib!

Jannathuge hoorekey thiee, Noonee pareee ekey,
Fenifaa thibaa handhey ladhun, Mooney kuree hijaab!

Finifen malun he thaazaavee, Fahe hedhdhevee kalaa,
Vasmeeru koffi ey fazaa, Dheefaanuhey jawaab!

Ummeeedhu

Otheemaa, Ummeedhugaa, Veehey Nimen?
Maayoos vefaa vamey mithaa loebbattakaa,
Vaa dheewaana gaa vaanee fooossey,
Loabin shakuvaa miyey, Mihayaai ehaa andhiri veemaa,
Arihah dhaa hiyy vey, Dhekilaa hiyy vey,
Vaathee hithugaaa mee, Hairaan vefaa hureemaa,
Rovvaalee thadhu thakunney, Aniyaa thiya dhey,
Ruhemey hithun, Kalaa handhaanugaa,

Annaashey ma edhey, Maushooqa thiya ey,
Dheyshe loabin firumaa, Jaazubee maaiy raanee,
Bunedheyshe ruhemey, Nunidhaa mi dhuniyeyn,
Mi hithugaa vanee Loebbeyyy!

Ey Loabivaa, Hiyy adhu govaa, Annaanan hey?
Maayoos vefaa vamey thidhey veynun mithaa,
Gellun huree mithaa fanaa vaa,
Veynee thiya ishgun, Nimigen dhaathee, Roveniyey,
Ishgee thuraa dheythee, Ve fanaa dhaathee,
Kyaamee, Asaraa ekee,
Majubooru Haalegga mee, Ivaalaa edhumekey mee,
Assavaa Mithuraa magey, Fussavaa saahibaa magey,

Annaashey ma edhey, Maushooqa thiya ey,
Saahibaa ey zavaajee, Mee hayaathey roashanee,
Bunedheyshe ruhemey, Nunidhaa mi dhuniyeyn,
Gaathah mithaa gosdhee, Raaneee,
Bunelaashey, Say Yes! Gulhifaanamey!

Annaashey ma edhey, Maushooqa thiya ey,
Saahibaa ey zavaajee, Mee hayaathey roashanee,
Bunedheyshe ruhemey, Nunidhaa mi dhuniyeyn,
Gaathah mithaa gosdhee, Nudhey!

Say Yes, Say Yes!
Say Yeeeeeeees!

Maru Vedhaaney

Maru Vedhaaney Maadhamaa Gaimey,
Dhookoffa Loebbaa Ufaa,
Hus Athaa Loamaraalaafa Dhaaney Romun,
Kofaa Mithaagaa Ufaa,

Dhedhuverin Noolheyey Ingey,
Ekuverin Noolheyey Ingey,
Kehiverin Gina Thaneh Ingey,
Dhuniye Mee Dhaskurey Ingey,
Enme Kaireega Heefaa Ulhey Rattehin,
Vaaney Fahun Beywafaa,

Kafunugaa Keh Nuvaa Varah,
Maruvumun Roe Hadhaaneyey,
Dhedhuvaheh Nuve Handhaan Hithun,
Madu Madun Gellidhaaneyey,
Dhuniye Ah Boalabaigen Thibey Meesthakun,
Gaimey Nuvaaney Lafaa,

Aadheys Kureemey

Aadheys Kureemey Mithaa,
Aadheys Kuree Roe Hadhaa,
Zarregge Varu, Namaves Hithun,
Loabin Nikan Dhevvavaa,
Ihsaas Vey Haadha Veyneh Hithah,
Baakeeve Loabeega Maayoos Vefaa,
Hiyy Dhathi Kamey, Mashah Dhen Othee,
Hiyy Dhathi Kamey Ghazalugaaa...

Loayebbattakaa Oiy Goiy He Mee,
Asthaa Magey Thaqdheerugaa,
Kulaeh Nuvaa Huvafenthakey,
Dhekefaa Vamey Thadhubeerugaa,
Kashi Jangaleegaa Araameh Nuvaaa,
Roanhey Mavee Dhen Mihen Umurugaa,
Loyebbah Edhumun Meehey Oiy Qoiy
Maruvan Veehey Migothah Veemaa,
Nuruhun Vumun Faalhugaaa....
Ihsaas Vey....

Aadheys Kuran Dhekakoo Mathee,
Jahamey Salaam, Gislaa Romun,
Maruvejjenama Hadhiyaa Akah,
Beynun Veyey Hinithun Velan,
Galugaa Liyela Dheyshe Adhi Dhen Mihen,
Loabeega Baakee Vi Insaanakeen,
Ethanah Dhaa Enmen Dhekilan,
Loabin Nimi Dhiya Meeheh Vaakan,
Fahu Neyvayaa Eku Gunan....
Ihsaas Vey....

Mendhan


Ey Mirey Udhaas Thakun,
Nunidheyney Vakiveema Kalaa,
Mulhi Mendhan, Thiya Handhumain,
Nimeny, Nimeny Fahe Keevvehey?

Mishikaayathugaa Nimenee
Nulibey Thi Shifaa Thiya Loabin,
Dhulakun Mi Bayaan Nuvevey,
Mi Hithah Mi Libey Kekulhun Thah,
Thiya Manzil, Edhi Dhuniyeyn,
Goveny, Goveny Fahe Keevvehey?

Thaqdheeru Engey Namaee,
Edhuvas Alun Hoadhaanan,
Vindhaai Ekee Thiya Nan,
Ivumun Handhaan Aavaathee,
Thiya Shaahee, Fari Dhe Athun,
Firumaa Nulanee Fahe Keevvehey?

Mausoom Dhe Loa Fenifaa,
Yaaraae, Mi Hiyy Thelhenee Ey,
Thiya Reethi Adhaa Thakugaa,
Loabeege Nameh Nuvanee Hey,
Eki Dhanvar, Eki Thanugaa,
Mihandhaan Mivanee Fahe Keevvehey?